3 โรคที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคติดต่อได้แก่ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก

3 โรคที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคติดต่อได้แก่ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ และมือเท้าปาก

tb influenza enterovirus