ตารางการใช้โอโซนสำหรับการฆ่าเชื้อโรค

ตารางการใช้โอโซนสำหรับการฆ่าเชื้อโรค

ตาราง OZONE EFFECTS ON bacteria virus 1   ตาราง OZONE EFFECTS ON bacteria virus 2